052-5932500
058-5932500

תקנון האתר והחנות

חנות -התחברות לכוח שבך

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט

www.esther-shaffer.co.il     
כללי

 • א. הנכם מתבקשים לקרוא את תנאי השימוש בקפידה שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתכם להם.
 • ב. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים.
 • ג. האתר מנהלחנות  וירטואלית לציבור הגולשים (להלן ה"אתר").
 • ד. הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יהיה להן משקל מכריע לעניין פרשנות הוראותיו. בתקנון זה ו/או בכל חלק אחר באתר, השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד. על-כן יש לראות בכל מקום בתקנון ו/או באתר שהפניה/ההתייחסות בו היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה (לכל דבר ועניין).
 • ה. אנא הקפד לקרוא בעיון וכן להתעדכן בתנאי השימוש בתקנון זה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין המפעילה לכל דבר ועניין.
 • ו. מידי פעם ייתכן ותנאי השימוש באתר ישתנו על ידינו ללא הודעה מוקדמת. הדבר בדרך כלל ישקף שינויים בשירותים ו/או בתכנים ו/או ברגולציה המשפיעים על השימוש באתר, לכן מומלץ לחזור ולעיין בתנאי השימוש מידי פעם. לא תהיה למשתמש/ת כל תביעה נגד האתר בגין שינויים אלו.
 • ז. בעלי האתר הינה אסתר שפר-התחברות מרחוב הרב פוברסקי 2 בני ברק ( להלן ה"מפעילה"). ניתן לפנות אלינו בכל שאלה דרך כפתור "צור קשר" באתר או לכתוב אלינו אסתר שפר התחברות לכוח שבך הרב פוברסקי 2 בני ברק 5154461
 • ח. השימוש באתר הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. חל איסור להעתיק, לשדר, לשכפל, לפרסם, להציג, לבצע, ליצור או למכור תכנים ו/או פריט מפריטים ו/או שירות המוצעים באתר.
 • ט. עצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש, כל המבצע פעולה באתר (לרבות פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר), מאשר ומצהיר בכך, כי הוא קרא בעיון תקנון זה; הבין את תנאיו; קיבלם על עצמו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניינים אלו, במישרין או בעקיפין כלפי המפעילה ו/או כלפי מי מטעמה מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המפעילה (ככל שיבוצעו) על-פי תקנון זה ותנאי שימוש אלה. בכל מקרה, וגם אם לא קרא בפועל תקנון זה, מסכים בזאת כל משתמש כי תנאי תקנון זה יחולו עליו, ובפרט סעיף זה.
 • י. לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, או ארגון, העושה שימוש כלשהו באתר, לרבות ביצוע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להן: (א) הוא כשיר לפי דין לבצע פעולות משפטיות מחייבות; (ב) הוא בגיר שמלאו לו 18 שנים; (ג) הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי מוכר ותקף; (ד) הוא בעל תיבת דואר אלקטרונית פעילה ברשת האינטרנט. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס – הינך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוס החוקי שלך בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטין בכדי לוודא שפעילות כאמור מתבצעת על-פי תנאי השימוש המוגדרים בתקנון זה.

 אחריות, אבטחה ופרטיות

 • המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין המפעילה אחראית לכל מידע אשר יועלה על-ידי משתמשים חיצוניים.
 • המפעילה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש ו/או של צד שלישי, שייגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.
 • בכל מקרה לא תישא המפעילה באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט/ים הנרכש/ים וכן לא תישא בכל נזק שאינו ישיר ו/או שהינו תוצאתי.
 • משתמש אשר ימסור את פרטיו באתר לצורך שימוש באתר, עושה זאת על-פי שיקול דעתו ורצונו החופשי ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל חובה כלשהי על המפעילה.
 • המפעילה מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המפעילה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, מובהר כי המפעילה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. על-כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי המפעילה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כך.
 • כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה, וכיוצ”ב, אירועים שאינם תלויים במפעילה ו/או מי מטעמה, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, לרבות גם אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 • מובהר, כי פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר, אינם נשמרים כלל במערכת המפעילה מאחר והמפעילה נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.
 • המפעילה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על-מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע בעניין המשתמש המוזן לאתר. המפעילה רשאית לשלוח למשתמש דיוורים אחרי שנתן הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה לרשימת התפוצה או בכל דרך אחרת.

מדיניות אספקת מוצרים

 • א. נתוני המוצרים הנמסרים באתר הם כפי שהתקבלו על ידינו מיצרני ו/או משווקי המוצרים והם באחריותם  הבלעדית. האתר לא יהיה אחראי לתוכנם של נתונים אלו, לדיוקם, לעדכניותם ולשלמותם. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי. צילומי המוצרים נועדו להמחשה בלבד. במידה שנודע לך על שגיאה במידע אנא הודע / הודיעי לנו על כך ואנו נשתדל לברר את הדברים ואם צריך לתקנם
 • ב. המפעילה רשאית לשנות בכל עת את ההיצע ומגוון המוצרים המוצעים באתר ואינה מחויבת בהחזקת מלאי של מוצר כלשהו ו/או לזמינות ו/או מגוון מינימאלי של מוצר כלשהו.
 • ג. המידע המתפרסם באתר אינו מהווה עצה רפואית. חובה להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת שימוש כלשהו בכל מוצר או תכשיר. יש לבדוק תמיד את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר לפני השימוש בו.
 • ד. קישורים ו/או מאמרים ו/או כל מידע המקושר אתרי אינטרנט ו/או דפי אינטרנט המופעלים על ידי גורמים אחרים נועדו לנוחיות בלבד של  משתמשי האתר החברה ואין לחברה כל שליטה ו/או קשר ו/או אחריות לכל מידע ו/או תוכן המופיעים בהם.
 • ה. האחריות של בעלי האתר למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר בלבד. אחריות על טיבו של המוצר, חלה על היצרן ו/או היבואן על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן. האתר לא יהיה  אחראי לשום נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר.א
 • ו. אם בחרת להצטרף למועדון הלקוחות שלנו, אנו נהיה רשאים לשלוח אליך מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותים, תכנים, מבצעים והצעות שייתכן ויעניינו אותך, וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל/י לבטל את בחירתך ולחדול מלקבל את המידע על ידי הסרתך מן המערכת. בכל מקרה, פרטיך לא יימסרו לצדדים שלישיים.
 • ז. אספקת המוצרים תתבצע בעדיפות ראשונה ישירות לבית הלקוח, למעט במקרים בהם בחר הלקוח אחרת או ששרות השליחים שלנו לא מגיע למקום היישוב בו ביקש הלקוח לקבל את המוצר. אזורי ההפצה מפורטים להלן –
 • ח. זמני האספקה המפורטים באתר הינם משוערים בלבד ואין החנות אחראית על כל עיכוב ו/או דחייה במועדים אלו. הזמנות בסכום הנמוך מ- 100 שקלים לא תוכלנה להישלח עם שליח אלא באמצעות הדואר בלבד.

מדיניות החזרת מוצרים

 • א. האתר יחליף או יחזיר (לפי שיקול דעתו) את תמורתו של כל מוצר פגום אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר להלן:
  המוצר הוחזר תוך 14 ימים מיום רכישתו.
  •  המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שום שימוש.
  •  המוצר יוחזר למפעילה  לאסתר שפר- התחברות רחוב הרב פוברסקי 2 בני ברק 5154461 ,על חשבון הלקוח, למוצר יצורפו שם הלקוח, כתובתו ומספר טלפון בו ניתן להשיגו.
 • ב. אסתר שפר- התחברות מאפשרת ללקוחותיה לרכוש את מוצריה באופן מקוון באמצעות מערכת סליקה אוטומטית. כל תעבורת המידע הרגיש מוצפנת בפרוטוקולSSL המגן על המידע. החברה מתחייבת לשמור בסודיות את הפרטים האישיים שנמסרים לידה וכן את הרכישות שביצע הלקוח. במידה ולמרות הכול, יעשה שימוש לרעה בפרטי כרטיס האשראי, ע"פ חוק- מחויבת החברה המנפיקה את כרטיס האשראי להחזיר ללקוח את מלוא סכום העסקה.
 • ג. במהלך הליך הרכישה באתר תתבקשו לרשום בעמוד מאובטח את פרטי כרטיס האשראי שלכם או למסור אותם טלפונית. פרטים אלו לא יישמרו באתר.הנהלת האתר מתחייבת שכל הפרטים שמסרת בתהליך רכישת המוצר (למעט פרטים למשלוח) לא יועברו לגורמים חיצוניים כלשהם.
 • ד. במידה ותחול טעות בהדפסה, תיאור המוצר, מחירו, תנאי התשלום או בכל חומר אחר המפורסם באתר, רשאי מנהל האתר לבטל את הרכישה.
 • ה. על כל מבצע פעולה באתר להכניס פרטים מדויקים, מלאים ומעודכנים. פרטים שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשרותי האתר ואפילו לפגוע ביצירת הקשר איתך. האתר שומר על זכותו לפעול על פי שיקול דעתו במקרה של הפרה שכזו, לרבות בדרך של ביטול חד צדדי של הרכישה.

להלן אפשרויות משלוח:

 1. איסוף עצמי-ללא תשלום.

לתיאום מועד האיסוף צרו קשר בטלפון:

03-5791661 (בימים א’-ה’ בין השעות 8.00 ל-22.00).

או שלחו הודעה לכתובת המייל .estsfr@gmail.com

2.דואר שליחים מדלת לדלת-51  ₪.

מגיע לרוב הישובים בארץ לפי נקודות חלוקה של דואר שליחים.

לא ניתן יהיה לשלוח מוצר למקום שאינו מקבל שירות על ידי דואר ישראל.

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ולתקנות שהותקנו מכוחו, לא תתאפשר החזרת מוצר שניתן להקלטה, לשעתוק או לשכפול.

מדיניות שינויים וביטולים של הזמנות

 • א. כל הזמנה שטרם נשלחה ניתן לשנות ו/או לבטל.
 • ב. הזמנה שבוטלה תחויב בדמי ביטול בסך 29.90 שקלים.
 • ג. הזמנה שנשלחה אך לא נמסרה – לא ניתן לשנות, אבל ניתן לבטל.
 • ד. דמי הביטול הם 10% משווי ההזמנה ובנוסף עד 60 שקלים דמי משלוח, בהתאם לסוג המשלוח ולשיקול דעת בעלי החנות, ובכל מקרה לא יותר מ- 100 שקלים יחדיו.
 • ה. הזמנה שנשלחה ונמסרה – לא ניתן לשנות ו/או לבטל.
 • ו. זיכויים יינתנו רק לאחר קבלת החבילה חזרה במשרדי החברה ובניכוי דמי טיפול וביטול בסך 29.90 שקלים.
 • ז. לקוח שציין כתובת מגורים שגויה או לא מדויקת ולכן המשלוח הוחזר אלינו על-ידי דואר ישראל יחויב בדמי משלוח בעת ביצוע המשלוח שנית. כמו כן לקוח שלא אסף את המשלוח והוא הוחזר אל המפעילה על-ידי דואר ישראל יחויב בדמי משלוח בעת ביצוע המשלוח שנית.
 • ח. במקרה של מכירות מיוחדות ומבצעים, מדיניות החלפת מוצרים תהיה בהתאם לתקנון המכירה המיוחדת או המבצע המצוי אצל המפעילה.

זכויות היוצרים באתר זה הכוללות עיצוב ,מידע תמונות וטקסטים לאסתר שפר-התחברות כל שימוש בהם ללא אישורה אסור.

שיפוי: הינך מתחייב לשפות את אסתר שפר-התחברות בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שתגרם לה ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

על תקנון זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר מוקנים לבית המשפט וכל דבר מחלוקת, מקום השיפוט יהיה בתל אביב לאחר אישור בית הוראה ודין צדק בני ברק (ע"ר) עמותה.

נשמח לעמוד לשרותך

דילוג לתוכן